ผู้บริหาร

นายทนงค์  เขียวแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการ )
นางอรุณศรี  เกษกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน )
นางพัชรินทร์  หาโกสีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงานวิชาการ )
นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงานทั่วไป )