กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสาคร  เทียมดาว
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ )
นายภูเชษฐ์  ต้นโลห์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายปกรณ์  รองศักดิ์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายพิพัฒน์  แจวจันทึก
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายนพกร  เวียนไธสง
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายตระกูล  พิลาสมบัติ
ครู
( ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายสุเมธ  อาบไธสง
ครู
( ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา )