กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ )
นางสาวกาญจนา  เงินข้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนนาฏศิลป์ )
นายธนวิทย์  สมกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนศิลปะ )
นายชันณรงค์  กุลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนศิลปะ )
นายภานุวัฒน์  กิ่งนอก
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนศิลปะ )
นางสาวศุภมาส  ภูมูล
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนนาฏศิลป์ )
นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนศิลปะ )
นางสาวกิ่งลัดดา  ถนอมดำรงศักดิ์
ครู
( ครูผู้สอนดนตรีไทย )
นายอัครวัชร์  เพ็งทา
ครู
( ครูผู้สอนศิลปะ )