กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

นายบุญเรือน  คะเซ็นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ )
นางพัชรี  แดนไธสง
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอน สาขาวิชาชีววิทยา )
นางแสงเดือน  ชัยยะ
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์ )
นางชญาภา  บาลไธสง
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวคนิตย์ถา  เดชบุรีรัมย์
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )
นายภูรี  เกรียงไกรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาเคมี )
นางงาม  สิทธธัชกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นางขวัญใจ  นพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )
นายชริน  อำไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาฟิสิกส์ )
นางทิวาภรณ์  มากพูน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นายเฉลิมฤทธิ์  สมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี )
นางสุรัตน์วดี  กุลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวณัฏฐติกาน  อุทธาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี )
นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางพจมาลย์  เบียดนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวฉบาไพร  รูปโฉม
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาฟิสิกส์ )
นางละอองทิพย์  ช่างเกวียน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาฟิสิกส์ )
นายพงไพศาล  วาดพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )
นางสาวสุวพิชญ์  ปะทำมะเต
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )
นางสาวศุภิสรา  สุภาพ
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาฟิสิกส์ )
นางสุรีมาศ  รุ่งสันเทียะ
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )
นางสุมิตา  อนันตภัณฑ์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นางสาวเนตรนพิศ  โสภาบุตร
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี )
นางโสภิตา  แสนภูมี
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นายสมพร  จันทาทุม
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาฟิสิกส์ )
นางสาวมุฑิตา  คุ้มนาเรียง
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี )
นางสาวธธนภา  สายมนตรี
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นายแสวง  กองทุ่งมน
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นายพยุง  ยืนยัง
ครู
( ครูผู้สอน สาขาฟิสิกส์ )
นางนันทนา  จอมกระโทก
ครู
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )