ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 ปรัชญาโรงเรียน
         สุขภาพสมบูรณ์เพิ่มพูนความรู้เชิดชูคุณธรรม

วิสัยทัศน์
         จัดการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต

คติธรรมของโรงเรียน
         ทนฺ โต    เสฏฺโฐ    มนุสฺเสสุ
         ในหมู่มนุษย์    ผู้ฝึกดีแล้ว    เป็นผู้ประเสริฐ

สีประจำโรงเรียน
         แสด – ดำ
สีแสด     เป็นสีของจังหวัดนครราชสีมา  แสดงถึงความกล้าหาญ        
สีดำ        เป็นสีของของลูกนางดำ (หมากเค็ง)        
              ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่        
              
แสด-ดำ        หมายถึง    ความกล้าหาญความอดทน นำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ชั่วนิจนิรันดร์