ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนประทาย

     โรงเรียนประทายตั้งอยู่โคกหัวดงเค็ง  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  เลขที่ 230  หมู่ที่ 13 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่  64  ไร่  2  งาน  18  ตารางวา เป็นชุมชน กึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โรงเรียนประทายได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2514  ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา  ผู้บริหารคนแรกชื่อ นายจารุ  โรจนรังสิมันต์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาในปีการศึกษา  2521   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนประทายได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะได้รับความสนใจและสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่งด้วยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมากและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนทั้งด้านทุนทรัพย์และคำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การใช้หลักสูตรของโรงเรียนประทาย  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2551 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และถ่ายโอนจาก สพฐ. มา อบจ. เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2551  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนจำนวนข้าราชการครูในปัจจุบันมี 130 คน  ข้าราชการ อบจ.นม.จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้าง อบจ. จำนวน 5 คน พนักงานจ้างทั่วไป 16 คน จำนวนนักเรียน 2,633 คน แผนการจัดชั้นเรียนเป็น 12 -12 -12 -12 - 12 - 12                                    

ที่ตั้งและขนาด

    โรงเรียนประทายตั้งอยู่เลขที่ 230 หมู่ 13 หมู่บ้านหัวดงเค็ง ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 64 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์    
     มี 2 แปลง คือ   แปลงที่ 1   44   ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา   
                             
แปลงที่ 2   20   ไร่ 1 งาน                    

ประโยชน์การใช้สอยที่ดิน    
     สิ่งก่อสร้าง                           35 ไร่   2  งาน    93.2 ตารางวา        
     สนามกีฬา     
                      14 ไร่   2  งาน  62 ตารางวา        
     แหล่งน้ำ/พื้นที่เกษตรกรรม    
11 ไร่      0  งาน     76 ตารางวา             
     อื่นๆ    
                                  3  ไร่    0  งาน    38.7 ตารางวา        

หมายเหตุ ข้อมูล  10  เมษายน  พ.ศ.  2565